Úvod PODMIENKY

Podmienky na prenájom automobilov

Základné podmienky prenájmu vozidiel v autopožičovni J.W.M., s.r.o, súčasťou sú aj doplňujúce informácie. V prípade nejasností nás kontaktujte. 

 

Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy

Fyzické osoby:

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas,
 • vodičský preukaz.

Právnické osoby:

 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať,
 • overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla (ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste)

Platobné podmienky

Za prenájom vozidla sa platí v hotovosti, vopred pri preberaní.

 

Záloha za vozidlo

Pri prenájme vozidla je potrebné zložiť zálohu, ktorá Vám bude vrátená po odovzdaní vozidla. Záloha sa realizuje zablokovaním príslušnej sumy na Vašej kreditnej/platobnej karte, alebo v hotovosti. Výška zálohy za prenájom vozidiel je uvedená v cenníku pri jednotlivých vozidlách. Cena depozitu (zálohy) sa pohybuje od 50 do 200 EUR. 

 

Pristavenie a odobratie vozidla

Pristavenie vozidla pri prenájme nad 7 dní ZADARMO v mestách:
Zvolen, Banská Bystrica, Detva.

 

Odobratie vozidla alebo dovoz/odvoz klienta len po dohode.

 

Cesta do zahraničia

S prenajatým vozidlom z Autopožičovňe J.W.M. je možné pohybovať sa len na území európskej únie mimo krajín Bulharska a Rumunska. O možnosti navštíviť ostatné krajiny je potrebné informovať prenajímateľa.


Dĺžka prenájmu

Minimálna dĺžka prenájmu vozidla je 1 deň. Jeden deň prenájmu sa rozumie 24 hodín.

 

Ceny prenájmu

Všetky ceny spojené s prenájom vozidiel Autopožičovňou J.W.M. sú uvedené v cenníku a sú vždy platné a záväzné. V cene prenájmu je zahrnuté:

 • neobmedzený počet kilometrov,
 • možnosť riadiť vozidlo ďalšou osobou,
 • slovenská diaľničná známka,
 • poistenie vozidla na území Európskej únie,
 • právna ochrana vozidiel,
 • výmena vozidla v prípade poruchy,
 • asistenčné služby,
 • zimné pneumatiky v zimnej sezóne a služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti.

 

Poistenie

Všetky vozidlá v Autopožičovni J.W.M. sú zákonne poistené, majú havarijné poistenie (pri starších modeloch nie je havarijné) a poistenie právnej ochrany.

 

Dlhodobé prenájmy a operatívny leasing

O podmienkach pre dlhodobé prenájmy a operatívny leasing sa informujte na tel. čísle +421 907 878 734 alebo na e-mail: ingridjedlickova@gmail.com

 

Storno podmienky 

V prípade zrušenia objednávky 3 dni pred odovzdaním vozidla - storno poplatok vo výške 50% z prenájmu. Pri zrušení objednávky 4 dni pred odovzdaním a viac je storno poplatok vo výške 10% z prenájmu.


V prípade, že si klient urobí novú rezerváciu v priebehu nasledujúceho mesiaca bude mu celá výška storno poplatku vrátená (pozn. v rámci vrátenia storno poplatku je podmienka minimálny počet dní zapožičania ako pri prvotnej objednávke)


Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

pri prenajímaní vozidiel spoločnosťou Autopožičovňa J.W.M., s.r.o. informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov


1. Prevádzkovateľ autopožičovne a poskytovateľ služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku

1) Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je spoločnosť: 

Autopožičovňa J.W.M.,  s.r.o.
Sídlo spoločnosti: 11, 962 61 Podzámčok
IČO:46 867 414
IČ DPH: 2023634855

(ďalej len „prevádzkovateľ“ podľa zákona)


2. Účel spracúvania osobných údajov

1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia zmluvy o prenájme prostredníctvom internetovej on-line rezervácie na stránke www.autopozicovna-zvolen.sk alebo iným spôsobom pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na nasledovný účel:

 • registrácia na internetovej stránke http://www.autopozicovna-zvolen.sk
 • rezervácia automobilu
 • potvrdenie objednávky
 • uzatvorenie zmluvy o prenájme
 • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie nájmu za prenájom vozidla v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmluvách a iných dokumentoch v takom rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo on-line rezervácii medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

2) Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo
 • číslo občianskeho preukazu/pasu
 • číslo vodičského preukazu
 • dátum narodenia
 • trvalý pobyt
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail)
 • údaje o rezervácii (vozidle)

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o prenájme uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

2) Nájomca (dotknutá osoba) poskytuje tieto osobné údaje prenajímateľovi (prevádzkovateľovi) dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

3) Nájomca berie na vedomie, že jeho osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe, k čomu sa prevádzkovateľ zaväzuje.

4) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich z rezervácie vozidla a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.


5. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

1) Prevádzkovateľ on-line rezervácie poskytuje osobné údaje o klientoch získané prostredníctvom internetového formuláru na stránke www.autopozicovna-ck.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z prenájmu vozidla a z osobitných právnych predpisov.

2) Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zákonov.


6. Zverejnenie osobných údajov

1) Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o nájomcoch vozidiel.


7. Likvidácia osobných údajov

1) V prípade poskytnutia osobných údajov osobou, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy o prenájme vozidla, budú osobné údaje zlikvidované do 30 dní od poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi dotknutou osobou.

2) Po ukončení zmluvy o prenájme vozidla archivuje prevádzkovateľ zmluvy s klientami 3 roky. Po uplynutí tohto obdobia sú osobné údaje dotknutej osoby zlikvidované.


8. Poučenie o právach dotknutej osoby

1) Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. cit. zák. na účely priameho marketingu. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

 • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 • u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

10) Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. 
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.


9. Zodpovednosť prevádzkovateľa

1) Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

2) Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

3) Na dodržiavanie ustanovení vyššie uvedeného zákona vypracoval prevádzkovateľ bezpečnostný projekt, kde podrobne špecifikuje bezpečnostný zámer a analyzuje bezpečnosť informačného systému.

 

 

Naše služby Kontakt
Copyright 2015 - 2019 © Autopožičovňa a predaj aút Zvolen